Nasza oferta

Urządzenia zblokowane - sitopiaskowniki, kratopiaskowniki

Zblokowane urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków typu sitopiaskownik i kratopiaskownik łączą w sobie dwie funkcje:
  • zatrzymanie części stałych o rozmiarze większym niż 2 mm, co ma na celu zagwarantowanie bezawaryjnej pracy dalszych elementów technologicznych oczyszczalni,
  • wyłapywanie w piaskowniku poziomym lub wirowym zanieczyszczeń mineralnych typu piasek czy drobny żwir, co dzieje się przy wykorzystaniu procesu sedymentacji, czyli opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności.
Podstawową różnicą pomiędzy sitopiaskownikiem a kratopiaskownikiem jest sposób separowania skratek - na sicie bądź kracie.
Standardem jest pełna hermetyzacja urządzenia z możliwością usuwania odorów do biofiltra. Opcje dodatkowe:
  • możliwość wyposażenia w układ wstępnego płukania piasku,
  • zabudowanie systemu napowietrzania (wspomagającego sedymentację) i/lub flotacji i separacji tłuszczów (usuwającego mieszaniny tłuszczów, olejów organicznych czy mineralnych). Rozwiązaniem wyróżniającym firmę Stalbudom jest kołowy zgarniacz tłuszczu, który w przeciwieństwie do zgarniaczy równoległych (zgarniajacych tłuszcze wyflotowane tylko w części równoległej do piaskownika) zgarnia wszystkie wyflotowane na całej długości i szerokości piaskownika części. 
  • Wylot z urządzenia można doposażyć w system hermetycznego pakowania skratek - tzw. longopac,
  • dzięki zastosowaniu listew grzejnych, wełny mineralnej oraz okapturzeniu urządzenie może być użytkowane w warunkach zimowych.

WARIANTY:

1a. Sitopiaskownik ST

W przypadku sitopiaskownika skratki separuje sito (zamontowane na stałe lub sito obrotowe).
Na końcu transportera wynoszącego skratki z sita znajduje się prasopłuczka skratek, umożliwiająca wstępne prasowanie i wypłukanie ze skratek pewnej ilości frakcji organicznej rozpuszczanej lub wymywanej w trakcie płukania.
Sitopiaskownik

1b. Sitopiaskownik SPS

Przeznaczony jest do oczyszczalni o mniejszych przepustowościach w których tradycyjny sitopiaskownik lub kratopiaskownik (z racji swoich gabarytów) nie jest wskazany.

SPS

2. Kratopiaskownik KT

W kratopiaskowniku skratki wynoszone są z kanału i wyrzucane na kratę bez wstępnego sprasowania, co wskazywałoby na użycie dodatkowego urządzenia - prasopłuczki skratek.

Kratopiaskownik